Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 67.433 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 67.433
801     Oświata i wychowanie 27.583
80104   Przedszkola 20.000
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 20.000
80195   Pozostała działalność 7.583
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.583
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450
92195   Pozostała działalność 450
4300 Zakup usług pozostałych 450
926     Kultura fizyczna 39.400
92601   Obiekty sportowe 21.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 18.400
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500
OGÓŁEM 67.433

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 67.433 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 39.850
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 450
92195   Pozostała działalność 450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450
926     Kultura fizyczna 39.400
92601   Obiekty sportowe 38.900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 37.900
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 7.583
801     Oświata i wychowanie 7.583
80104   Przedszkola 7.583
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.337
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.090
4120 Składki na Fundusz Pracy 156
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 20.000
801     Oświata i wychowanie 20.000
80104   Przedszkola 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
OGÓŁEM 67.433

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie Przedszkola Nr 4 w Gryfinie  
  • 7.583 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia związane z aneksem do arkusza organizacyjnego.

Dział 921

  • 450 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Nowe Czarnowo).

Dział 926

  • 29.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Pniewo-1.000 zł) oraz na prawidłową realizację zadań z zakresu sportu (28.500 zł).
  • 9.900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na naprawę trybun sportowych na stadionie w Daleszewie w ramach programu „Pomoc finansowa jst na poprawę infrastruktury sportowej”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz