Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  21.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.500
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
OGÓŁEM 21.500

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 21.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.500
758     Różne rozliczenia 21.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 21.500
4810 Rezerwy     (REZ.OGÓLNA) 1.500
4810 Rezerwy     (REZ.CELOWA) 20.000
OGÓŁEM 21.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754 (rezerwa celowa)

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, materiałów i sprzętu pożarniczego niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratunkowych.

Dział 926, 758 (rezerwa ogólna)

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu kultury.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz