Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 77.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 13.000
801     Oświata i wychowanie 13.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 16.300
801     Oświata i wychowanie 16.300
80101   Szkoły podstawowe 16.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.300
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 5.100
801     Oświata i wychowanie 5.100
80101   Szkoły podstawowe 5.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.100
Zespół Szkół w Chwarstnicy 11.000
801     Oświata i wychowanie 11.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 7.000
4220 Zakup środków żywności 7.000
Zespół Szkół w Gardnie 12.800
801     Oświata i wychowanie 12.800
80110   Gimnazja 5.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.800
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 7.000
4220 Zakup środków żywności 7.000
Zespół Szkół w Gryfinie 18.800
801     Oświata i wychowanie 18.800
80110   Gimnazja 18.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.800
OGÓŁEM 77.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 77.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 13.000
801     Oświata i wychowanie 13.000
80104   Przedszkola 13.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 14.000
801     Oświata i wychowanie 14.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 14.000
4220 Zakup środków żywności 14.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 12.000
801     Oświata i wychowanie 12.000
80101   Szkoły podstawowe 12.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 5.100
801     Oświata i wychowanie 5.100
80101   Szkoły podstawowe 5.100
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.100
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.800
801     Oświata i wychowanie 1.800
80101   Szkoły podstawowe 1.800
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.800
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 2.500
801     Oświata i wychowanie 2.500
80101   Szkoły podstawowe 2.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500
Zespół Szkół w Chwarstnicy 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000
Zespół Szkół w Gardnie 5.800
801     Oświata i wychowanie 5.800
80101   Szkoły podstawowe 5.800
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.800
Zespół Szkół w Gryfinie 18.800
801     Oświata i wychowanie 18.800
80101   Szkoły podstawowe 18.800
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.800
OGÓŁEM 77.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 77.000 zł – zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i jednostkami dokonuje się zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół i przedszkoli  w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym na dofinansowane zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz