Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
750     Administracja publiczna 2.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
758     Różne rozliczenia 2.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 2.000
4810 Rezerwy 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Informacji i Promocji w związku z koniecznością sfinalizowania usługi reklamowej promującej gminę na łamach regionalnej prasy branżowej.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk