Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 117.782 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 117.782
758     Różne rozliczenia 23.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 23.500
4810 Rezerwy       (rez. ogólna) 3.500
4810 Rezerwy    (rez. celowa) 20.000
750     Administracja publiczna 62.880
75011   Urzędy wojewódzkie 880
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 880
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4260 Zakup energii 5.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.450
92195   Pozostała działalność 1.450
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200
4300 Zakup usług pozostałych 1.250
926     Kultura fizyczna 29.952
92601   Obiekty sportowe 29.952
4270 Zakup usług remontowych 21.219
4300 Zakup usług pozostałych 8.733
OGÓŁEM 117.782

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 117.782 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 117.782
750     Administracja publiczna 66.380
75011   Urzędy wojewódzkie 130
4410 Podróże służbowe krajowe 130
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66.250
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 20.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.450
92195   Pozostała działalność 1.450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.450
926     Kultura fizyczna 29.952
92695   Pozostała działalność 29.952
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.952
OGÓŁEM 117.782

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 62.880 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 750, 758

  • 3.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą (eksploatacja pojazdów służbowych).

Dział 754, 758

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków   na ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych (wypadki, pożary, itp.).

Dział 921

  • 1.450 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Chwarstnica – 950 zł, Radziszewo – 200 zł, Parsówek – 300 zł).

Dział 926

  • 29.952 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących modernizacji trybun sportowych na stadionie w Daleszewie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz