Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę  10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę  10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 10.000
926     Kultura fizyczna 10.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
OGÓŁEM 10.000

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80101   Szkoły podstawowe 4.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
3240 Stypendia dla uczniów 2.000
OGÓŁEM 4.000

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gryfinie 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80110   Gimnazja 4.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000
3240 Stypendia dla uczniów 2.000
OGÓŁEM 4.000

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 926

  • 10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku z przyznaniem dodatkowych 10.000 zł  na zadania z zakresu kultury fizycznej powierzone Gminie Gryfino przez Powiat Gryfiński. Zadania realizuje Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie..

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz