Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  26 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 24.438 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.438
758       Różne rozliczenia 20.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy       (rez.ogólna) 20.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.438
92195   Pozostała działalność 4.438
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.160
4300 Zakup usług pozostałych 278
OGÓŁEM 24.438

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 24.438 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 24.438
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.438
92195   Pozostała działalność 4.438
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 278
4300 Zakup usług pozostałych 3.260
OGÓŁEM 24.438

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  6.478,26 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.478,26
010     Rolnictwo i łowiectwo 6.478,26
01095   Pozostała działalność 6.478,26
4300 Zakup usług pozostałych 6.478,26
OGÓŁEM 6.478,26

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  6.478,26 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.478,26
010     Rolnictwo i łowiectwo 6.478,26
01095   Pozostała działalność 6.478,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.478,26
OGÓŁEM 6.478,26

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Dział 010

  • 6.478,26 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w celu prawidłowego wykorzystania dotacji przyznanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział  921

  • 4.438 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.

Dział  900, 758 (r.ogólna)

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na zakup i stałą pielęgnację drzew nasadzonych w donicach na nabrzeżu w Gryfinie.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz