Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, 911) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 44.655 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.655
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 44.655
85415   Pomoc materialna dla uczniów 44.655
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 44.655
OGÓŁEM 44.655

§  2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
758       Różne rozliczenia 20.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy      (rez. ogolna) 20.000
OGÓŁEM 20.000

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 64.655 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 44.655
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 44.655
85415   Pomoc materialna dla uczniów 44.655
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 44.655
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 20.000
630     Turystyka 20.000
63095   Pozostała działalność 20.000
4260 Zakup energii 20.000
OGÓŁEM 64.655

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 758 (rez.celowa)

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i wody niezbędnych do funkcjonowania budynków na nabrzeżu.

Dział 854

  • 44.655  zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 472/2014, którym w rozdziale 85415 przyznano środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom  w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. (kwota z rezerwy celowej poz. 26, działanie 3.1.5.4.).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz