Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 63.075 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 63.075
750     Administracja publiczna 75
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75
4430 Różne opłaty i składki 75
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63.000
4270 Zakup usług remontowych 32.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.000
OGÓŁEM 63.075

§  2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 63.075 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 63.075
750     Administracja publiczna 75
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75
4300 Zakup usług pozostałych 75
758       Różne rozliczenia 32.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 32.000
4810 Rezerwy  (rez.ogólna) 32.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.000
OGÓŁEM 63.075

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział  750

  • 75 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej radnych.

Dział  921, 758

  • 31.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. W celu zabezpieczenia środków na dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach zmniejsza się wydatki na projekt remontu Pałacyku pod Lwami.
  • 32.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe w świetlicach wiejskich.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz