Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 10.804 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.804
852     Pomoc społeczna 10.804
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.804
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 10.804
OGÓŁEM 10.804

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 215.269,06 zł

Dział Rozdział   Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 215.269,06
010     Rolnictwo i łowiectwo 177.696,06
01095   Pozostała działalność 177.696,06
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 177.696,06
852     Pomoc społeczna 37.573
85295   Pozostała działalność 37.573
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 37.573
OGÓŁEM 215.269,06

§  3. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 262.264 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 262.264
852     Pomoc społeczna 156.546
85216   Zasiłki stałe 156.546
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 156.546
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 105.718
85415   Pomoc materialna dla uczniów 105.718
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2.267
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103.451
OGÓŁEM 262.264

§ 4.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 32.532,19 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.532,19
801     Oświata i wychowanie 32.532,19
80195   Pozostała działalność 32.532,19
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 32.532,19
OGÓŁEM 32.532,19

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 10.804 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 10.804
852     Pomoc społeczna 10.804
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.804
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.804
OGÓŁEM 10.804

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 215.269,06 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 177.696,06
010     Rolnictwo i łowiectwo 177.696,06
01095   Pozostała działalność 177.696,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.361,84
4300 Zakup usług pozostałych 1.122,40
4430 Różne opłaty i składki 174.211,82
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 37.573
852     Pomoc społeczna 37.573
85295   Pozostała działalność 37.573
3110 Świadczenia społeczne 37.573
OGÓŁEM 215.269,06

§ 7.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 32.532,19 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.532,19
801     Oświata i wychowanie 32.532,19
80195   Pozostała działalność 32.532,19
4300 Zakup usług pozostałych 32.532,19
OGÓŁEM 32.532,19

§  8. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 9.348 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.348
750     Administracja publiczna 5.148
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.148
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.148
926     Kultura fizyczna 4.200
92601   Obiekty sportowe 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.200
4300 Zakup usług pozostałych 3.200
OGÓŁEM 9.348

§  9. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 271.612 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.615
750     Administracja publiczna 5.148
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 5.148
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.148
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.267
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.267
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.267
926     Kultura fizyczna 4.200
92601   Obiekty sportowe 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 259.997
852     Pomoc społeczna 156.546
85216   Zasiłki stałe 156.546
3110 Świadczenia społeczne 156.546
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 103.451
85415   Pomoc materialna dla uczniów 103.451
3240 Stypendia dla uczniów 103.451
OGÓŁEM 271.612

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 010

  • 177.696,06 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 619/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (działanie 21.7.2.5.)- rezerwa celowa b.p. poz.7.

Dział 750

  • 5.148 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Dział 801

  • 32.532,19 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za IX.2014 r. 

Dział 852

  • 10.804 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 586/2014, którym w rozdziale 85228 zmniejszono środki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.1.2.).
  • 156.546 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2014, którym w rozdziale 85216 przyznano środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (kwota z rez. celowej poz. 34, działanie 13.1.1.1.).
  • 37.573 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 421/2014, którym w rozdziale 85295 przyznano środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (kwota z rezerwy celowej poz. 34, działanie 13.1.1.1.).

Dział 854

  • 2.267  zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2014, którym w rozdziale 85415 przyznano środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. (kwota z rezerwy celowej poz. 26, działanie 3.1.5.4.).
  • 103.451  zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 612/2014, którym w rozdziale 85415 przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90 i art.90e ustawy o systemie oświaty (kwota z rezerwy celowej poz. 26, działanie 3.1.5.4.).

Dział  926

  • 4.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Pniewo-1.000 zł) oraz na prawidłową realizację zadań z zakresu sportu (3.200 zł).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz