Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR  0050.117.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 20.000
926     Kultura fizyczna 20.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
926     Kultura fizyczna 5.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
OGÓŁEM 25.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 20.000
926     Kultura fizyczna 20.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 20.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
926     Kultura fizyczna 5.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
OGÓŁEM 25.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 926

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób obsługujących boiska wiejskie i place zabaw.
  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (1.000) i zadań z zakresu sportu..

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz