Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 91.456 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 75.108
750     Administracja publiczna 10.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 10.500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.500
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.000
801     Oświata i wychowanie 26.087
80104   Przedszkola 26.087
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26.087
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.000
4260 Zakup energii 12.000
90002   Gospodarka odpadami 26.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 22.000
926     Kultura fizyczna 521
92601   Obiekty sportowe 521
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 521
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.300
851     Ochrona zdrowia 1.300
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 15.048
550     Hotele i restauracje 10.730
55095   Pozostała działalność 10.730
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.290
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.318
90095   Pozostała działalność 4.318
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.290
4120 Składki na Fundusz Pracy 710
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250
OGÓŁEM 91.456

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 91.456 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 1.300
851     Ochrona zdrowia 1.300
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.021
750     Administracja publiczna 10.500
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 10.500
4270 Zakup usług remontowych 10.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38.000
4300 Zakup usług pozostałych 38.000
926     Kultura fizyczna 521
92601   Obiekty sportowe 521
4300 Zakup usług pozostałych 521
Zespół Szkół w Gryfinie 5.910
801     Oświata i wychowanie 5.910
80110   Gimnazja 5.910
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.910
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 20.177
801     Oświata i wychowanie 20.177
80104   Przedszkola 20.177
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.177
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 15.048
550     Hotele i restauracje 10.730
55095   Pozostała działalność 10.730
4260 Zakup energii 2.030
4300 Zakup usług pozostałych 8.700
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.318
90095   Pozostała działalność 4.318
4300 Zakup usług pozostałych 4.318
OGÓŁEM 91.456

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Dział 550

  • 10.730 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem energii i praniem pościeli.

Dział 750

  • 10.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i konserwacyjnych.

Dział  801

  •  5.910 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę rentową.
  • 20.177 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne.

Dział  851

  • 1.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zwrotu środków poniesionych na przewóz dzieci na półkolonie autobusem należącym do ZEAS-u.

Dział 900

  • 38.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni na terenach gminnych.
  • 4.318 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z ochroną targowiska.

Dział 926

  • 521 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Parsówek).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz