Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  76.611 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.611
852     Pomoc społeczna 76.611
85206   Wspieranie rodziny 76.611
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 76.611
OGÓŁEM 76.611

§  2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.019 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.019
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
926     Kultura fizyczna 2.019
92601   Obiekty sportowe 2.019
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 1.519
OGÓŁEM 4.019

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 80.630 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 76.611
852     Pomoc społeczna 76.611
85206   Wspieranie rodziny 76.611
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.059
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.552
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.019
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
926     Kultura fizyczna 2.019
92601   Obiekty sportowe 2.019
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.519
OGÓŁEM 80.630

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 754

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby osp.

Dział 852

  • 76.611 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 258/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania własne w rozdziale 85206 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.4.) - rezerwa celowa b. p. poz.53.

Dział  926

  • 2.019 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami  Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz