Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.330,16 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.330,16
852     Pomoc społeczna 1.330,16
85215   Dodatki mieszkaniowe 1.330,16
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 1.330,16
OGÓŁEM 1.330,16

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.330,16 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 1.330,16
852     Pomoc społeczna 1.330,16
85215   Dodatki mieszkaniowe 1.330,16
3110 Świadczenia społeczne 1.330,16
OGÓŁEM 1.330,16

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 41.577 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 41.577
758     Różne rozliczenia 41.049
75818   Rezerwy ogólne i celowe 41.049
4810 Rezerwy   (rez. ogolna) 21.049
4810 Rezerwy   (rez. celowa) 20.000
926     Kultura fizyczna 528
92601   Obiekty sportowe 528
4300 Zakup usług pozostałych 528
OGÓŁEM 41.577

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 41.577 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 41.577
630     Turystyka 1.049
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.049
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 674
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.000
4300 Zakup usług pozostałych 14.000
90095   Pozostała działalność 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
926     Kultura fizyczna 528
92601   Obiekty sportowe 528
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 528
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 20.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.000
OGÓŁEM 41.577

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 758  (rez.ogólna)

  • 1.049 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 754, 758

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (z rezerwy celowej).

Dział 852

  • 1.330,16 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 428/2014, którym w rozdziale 85215 zmniejszono środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (kwota z rezerwy celowej poz. 24, działanie 13.1.1.1.).

Dział 900, 758 (rez. ogólna)

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg technicznych w obrębie strefy przemysłowej (14.000 zł) oraz na zlecenie sporządzenia oceny raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedłożonego przez inwestora w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z remontem i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów inwestorskich na chów brojlera-kurczaka w ilości 95 000 szt. (380 DJP) zlokalizowanego na działce nr 27/27 oraz 27/28 w obrębie Ew. Dołgie”  (6.000 zł).

Dział 926

  • 528 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Drzenin – 193 zł, Sobiemyśl – 335 zł).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz