Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 137.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 137.200
630     Turystyka 24.700
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12.500
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.500
63095   Pozostała działalność 12.200
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.200
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 110.000
4300 Zakup usług pozostałych 110.000
926     Kultura fizyczna 2.500
92601   Obiekty sportowe 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
OGÓŁEM 137.200

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 137.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 137.200
630     Turystyka 24.700
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.500
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.500
63095   Pozostała działalność 16.200
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3.400
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 600
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.200
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 54.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
90013   Schroniska dla zwierząt 56.000
4300 Zakup usług pozostałych 56.000
926     Kultura fizyczna 2.500
92601   Obiekty sportowe 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
OGÓŁEM 137.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 24.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, rozwoju i Inwestycji w celu w celu prawidłowego uwzględnienia wydatków na zadaniach inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej - I ETAP” nabrzeża realizowany przy współudziale środków INTERREG IVA oraz opracowanie koncepcji lokalizacyjno-technicznej budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków INTERREG IV A.

Dział 900

  • 110.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrona Środowiska w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz, opinii i analiz z zakresu pielęgnacji zieleni (4.000), na usługi z zakresu pielęgnacji zieleni (50.000) oraz na usługi z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (56.000).

Dział 926

  • 2.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Pniewo).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz