Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 20.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.100
758       Różne rozliczenia 20.100
75818    Rezerwy ogólne i celowe 20.100
4810 Rezerwy   (rez. celowa) 20.000
4810 Rezerwy   (rez. ogolna) 100
OGÓŁEM 20.100

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  20.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.100
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 100
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100
4580 Pozostałe odsetki 100
OGÓŁEM 20.100

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700, 758 (rez. ogolna)

  • 100 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo - Księgowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą wydziału.

Dział 754, 758 (rez.celowa)

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych niezbędnego do przeprowadzania akcji ratunkowo-gaśniczych.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz