Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR  0050.126.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.200
801     Oświata i wychowanie 26.200
80104   Przedszkola 26.200
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 22.270
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3.930
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80104   Przedszkola 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 800
801     Oświata i wychowanie 800
80104   Przedszkola 800
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800
OGÓŁEM 30.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 26.200
801     Oświata i wychowanie 26.200
80104   Przedszkola 26.200
4308 Zakup usług pozostałych 22.270
4309 Zakup usług pozostałych 3.930
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 800
801     Oświata i wychowanie 800
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 800
4300 Zakup usług pozostałych 800
OGÓŁEM 30.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 3.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
  • 800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.
  • 26.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Polsko - Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse - Gminie Passow i Gminie Pinnow oraz w Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz