Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 86.265 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 86.265
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 86.265
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 86.265
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 86.265
OGÓŁEM 86.265

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 123.967,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 123.967,35
801     Oświata i wychowanie 123.967,35
80195   Pozostała działalność 123.967,35
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 123.967,35
OGÓŁEM 123.967,35

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 86.265 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 86.265
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 86.265
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 86.265
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86.265
OGÓŁEM 86.265

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 123.967,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 123.967,35
801     Oświata i wychowanie 123.967,35
80195   Pozostała działalność 123.967,35
4300 Zakup usług pozostałych 123.967,35
OGÓŁEM 123.967,35

§  5. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.404.59 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.404,59
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
75412   Ochotnicze straże pożarne 26
4430 Różne opłaty i składki 26
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.178,59
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.178,59
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.178,59
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200
92195   Pozostała działalność 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
OGÓŁEM 2.404,59

§  6. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.404,59 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.226
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
75412   Ochotnicze straże pożarne 26
4280 Zakup usług zdrowotnych 26
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200
92195   Pozostała działalność 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 313,71
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 313,71
85415   Pomoc materialna dla uczniów 313,71
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 313,71
Zespół Szkół w Gryfinie 539,88
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 539,88
85415   Pomoc materialna dla uczniów 539,88
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 539,88
Zespół Szkół w Chwarstnicy 325
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 325
85415   Pomoc materialna dla uczniów 325
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 325
OGÓŁEM 2.404,59

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 751

  • 86.265   zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się  zgodnie z decyzją  nr 426/2014 z dnia 07.11.2014 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754

  • 26 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Dział 801

  • 123.967,35 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – decyzja za   X. 2014 r. 

Dział 854

  • 1.178,59 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przekazania szkołom środków na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna.”

Dział 921

  • 1.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Pniewo).

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz