Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.674 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.674
852     Pomoc społeczna 4.674
85295   Pozostała działalność 4.674
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 4.674
OGÓŁEM 4.674

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  4.674 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.674
852     Pomoc społeczna 4.674
85295   Pozostała działalność 4.674
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.674
OGÓŁEM 4.674

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 49.863 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.863
758      Różne rozliczenia 48.460
75818    Rezerwy ogólne i celowe 48.460
4810 Rezerwy     (rez. ogólna) 48.460
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.403
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.403
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 448
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 781
OGÓŁEM 49.863

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 49.863 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.403
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.403
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.403
4010 Wynagrodzenia osobowe 1.253
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 48.460
630     Turystyka 48.460
63095   Pozostała działalność 48.460
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 38.960
4480 Podatek od nieruchomości 6.500
OGÓŁEM 49.863

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk  Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 758 (rez. ogólna)

  • 48.460 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na obsługę plaży w Steklnie.

Dział 852

  • 4.674 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 331/2014, którym w rozdziale 85295 przyznano środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. (kwota z rezerwy celowej poz. 25, działanie 13.1.1.1.).

Dział  900

  • 1.403 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz