Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 31.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 31.400
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31.400
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 31.400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 31.400
OGÓŁEM 31.400

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  32.280 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 32.280
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32.280
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 32.280
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750
OGÓŁEM 32.280

§ 3.  Zmniejsza  się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 880 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 880
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 880
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 880
4300 Zakup usług pozostałych 880
OGÓŁEM 880

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  9.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.350
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.350
90002   Gospodarka odpadami 7.350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.350
OGÓŁEM 9.350

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 9.350 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.350
758      Różne rozliczenia 2.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 2.000
4810 Rezerwy      (REZ.OGÓLNA) 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.350
90002   Gospodarka odpadami 7.350
4300 Zakup usług pozostałych 7.350
OGÓŁEM 9.350

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 31.400 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 157/2014 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, którą w rozdziale 75113 przyznano środki na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - kwota na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
  • 880 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754, 758 (rez.ogólna)

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia dla strażaków.

Dział 900

  • 7.350 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zakupu 3 zestawów komputerowych niezbędnych do użytkowania oprogramowania związanego z systemem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz