Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2014 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z informacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, iż w przypadku wcześniejszego zabezpieczenia środków w budżecie na zadania na które przyznano dotacje celowe, aby zwiększyć plan z przeznaczeniem na inne zadania należy wprowadzić go uchwałą rady, co powoduje konieczność uchylenia Zarządzenia Nr 0050.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz