Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  4 listopada  2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje: 

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.275 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.275
801       Oświata i wychowanie 4.275
80104    Przedszkola 4.275
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.631
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644
  OGÓŁEM  4.275

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 4.275 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.275
801     Oświata i wychowanie 4.275
80104   Przedszkola 4.275
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3.026
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 534
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 525
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 95
4128 Składki na Fundusz Pracy 80
4129 Składki na Fundusz Pracy 15
  OGÓŁEM   4.275

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 4.275 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wydatki związane z kosztami osobowymi dla przedsięwzięcia „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17.”  

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz