Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2014 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  4.864 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.864
852     Pomoc społeczna 4.864
85295    Pozostała działalność 4.864
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 4.864
OGÓŁEM 4.864

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.864 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.864
852     Pomoc społeczna 4.864
85295    Pozostała działalność 4.864
3110 Świadczenia społeczne 4.864
OGÓŁEM 4.864

§ 3.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień o kwotę  20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
710     Działalność usługowa 20.000
71035   Cmentarze 20.000
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień o kwotę  20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
710     Działalność usługowa 20.000
71035   Cmentarze 20.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 5.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.578 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.578
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
801     Oświata i wychowanie 578
80104   Przedszkola 578
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 578
926     Kultura fizyczna 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
OGÓŁEM 11.578

§ 6.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.578 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.578
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
801     Oświata i wychowanie 578
80195   Pozostała działalność 578
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 578
926     Kultura fizyczna 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.00
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
OGÓŁEM 11.578

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

  • 20.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 67/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania na podstawie porozumień w rozdziale 71035 na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych (działanie 9.1.1.7.).

Dział 754

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i akcesoriów pożarniczych.

Dział 801

  • 578 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia środków na prawidłową realizację zadania – wynagrodzenie doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852

  • 4.864 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 65/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej   w Gryfinie (działanie 13.1.1.1. - rezerwa cel. poz.25).

Dział 926

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zapewnienia środków na prawidłową realizację zadań z zakresu sportu.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz