Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 831 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 831
926     Kultura fizyczna 831
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 831
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 831
OGÓŁEM 831

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu zadań realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 831 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 831
926     Kultura fizyczna 831
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 831
4300 Zakup usług pozostałych 831
OGÓŁEM 831

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 62.983 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 59.160
750     Administracja publiczna 49.160
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160
4300 Zakup usług pozostałych 160
75095   Pozostała działalność 49.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 19.000
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy      (rez. celowa) 10.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 3.200
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.200
90095   Pozostała działalność 3.200
4260 Zakup energii 3.200
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 623
926     Kultura fizyczna 623
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 623
4120 Składki na Fundusz Pracy 623
OGÓŁEM 62.983

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 62.983 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 59.160
750     Administracja publiczna 49.160
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49.160
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 160
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 10.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 3.200
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.200
90095   Pozostała działalność 3.200
4300 Zakup usług pozostałych 3.200
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 623
926     Kultura fizyczna 623
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 623
4300 Zakup usług pozostałych 623
OGÓŁEM 62.983

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 47.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup komputerów i systemu automatycznego tworzenia kopi zapasowych.
  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziały Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę prowizji dla sołtysów.
  • 160 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziały Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą.

Dział 754, 758

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków  na ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych (wypadki, pożary, itp.).

Dział 900

  • 3.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na ochronę targowiska.

Dział 926

  • 1.454 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z transportem młodzieży na zawody sportowe.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz