Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały  Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  127.559 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 127.559
801     Oświata i wychowanie 127.559
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83.094
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83.094
80104   Przedszkola 18.867
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18.867
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 25.598
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25.598
OGÓŁEM 127.559

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 127.559 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 127.559
750     Administracja publiczna 127.559
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127.559
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.559
OGÓŁEM 127.559

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 750

127.559 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz zgodnie  z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 79/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania własne w dziale 801 - Oświata  i wychowanie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52 - działanie 3.1.7.3.).  Środki na zadania z zakresu upowszechniania wychowania przedszkolnego  i wczesnej edukacji dzieci zostały zabezpieczone w ramach środków własnych na etapie planowania budżetu w związku z powyższym środki zostają przeznaczone na realizację zadań bieżących.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz