Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 15.850 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
758       Różne rozliczenia 5.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 5.000
4810 Rezerwy 5.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 3.300
801     Oświata i wychowanie 3.300
80101   Szkoły podstawowe 3.300
4300 Zakup usług pozostałych 3.300
Zespół Szkół w Gardnie 7.550
801     Oświata i wychowanie 7.550
80110   Gimnazja 7.550
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.190
4300 Zakup usług pozostałych 4.360
OGÓŁEM 15.850

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 15.850 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 3.300
801     Oświata i wychowanie 3.300
80101   Szkoły podstawowe 3.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.300
Zespół Szkół w Gardnie 7.550
801     Oświata i wychowanie 7.550
80110   Gimnazja 7.550
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.550
OGÓŁEM 15.850

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 3.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dot. przeglądu instalacji elektrycznej w szkole.
  • 7.550 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 921, 758 (rez. ogólna)

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wirowie.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz