Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 66.282 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 63.900
750     Administracja publiczna 55.000
75095   Pozostała działalność 55.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11.000
4300 Zakup usług pozostałych 23.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000
75416   Straż gminna (miejska) 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000
926     Kultura fizyczna 900
92601   Obiekty sportowe 900
4300 Zakup usług pozostałych 900
Zespół Szkół w Gryfinie 2.382
801     Oświata i wychowanie 2.382
80110   Gimnazja 2.382
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.382
OGÓŁEM 66.282

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 66.282 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 63.900
750     Administracja publiczna 55.000
75011   Urzędy wojewódzkie 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.000
75416   Straż gminna (miejska) 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
926     Kultura fizyczna 900
92601   Obiekty sportowe 900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900
Zespół Szkół w Gryfinie 2.382
801     Oświata i wychowanie 2.382
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.382
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.382
OGÓŁEM 66.282

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 55.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziały Finansowo-Księgowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą – zapłata składek ZUS i podatku od wynagrodzeń.

Dział 754

  •  8.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziały Finansowo-Księgowego w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą – zapłata składek ZUS i podatku od wynagrodzeń.

Dział 801

  • 2.382 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 926

  • 900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków  z zakresu realizacji zadań dotyczących sportu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz