Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  130.726 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 130.726
852     Pomoc społeczna 130.726
85295     Pozostała działalność 130.726
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 130.726
OGÓŁEM 130.726

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 130.726 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  
852     Pomoc społeczna 130.726
85295     Pozostała działalność 130.726
3110 Świadczenia społeczne 130.726
OGÓŁEM 130.726

§ 3.  Zwiększa  się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852

  • 130.726 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 118/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 900

  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu przeniesienia środków przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnej realizowanego w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (zmiana dysponenta środków).

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk