Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 33.605 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 33.605
852     Pomoc społeczna 33.605
85295   Pozostała działalność 33.605
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 33.605
OGÓŁEM 33.605

§ 2. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.530
710     Działalność usługowa 3.530
71035   Cmentarze 3.530
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.530
OGÓŁEM 3.530

§ 3.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 77.725 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 77.725
852     Pomoc społeczna 77.725
85295   Pozostała działalność 77.725
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 77.725
OGÓŁEM 77.725

§ 4.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 77.725 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 77.725
852     Pomoc społeczna 77.725
85295   Pozostała działalność 77.725
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 77.725
OGÓŁEM 77.725

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 77.725zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 77.725
852     Pomoc społeczna 77.725
85295   Pozostała działalność 77.725
3110 Świadczenia społeczne 77.725
OGÓŁEM 77.725

§ 6.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 33.605 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 33.605
852     Pomoc społeczna 33.605
85295   Pozostała działalność 33.605
3110 Świadczenia społeczne 33.605
OGÓŁEM 33.605

§ 7.  Zwiększa się wydatki gminy z gminy z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.530 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.530
710     Działalność usługowa 3.530
71035   Cmentarze 3.530
4270 Zakup usług remontowych 3.530
OGÓŁEM 3.530

§  8. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 38.771,54 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.531,54
750     Administracja publiczna 7.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
801     Oświata i wychowanie 14.624
80195   Pozostała działalność 14.624
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.624
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 907,54
92195   Pozostała działalność 907,54
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 907,54
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 16.240
851     Ochrona zdrowia 16.240
85153   Zwalczanie narkomanii 6.240
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.240
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
OGÓŁEM 38.771,54

§  9. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 116.496,54 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 93.965
851     Ochrona zdrowia 16.240
85153   Zwalczanie narkomanii 6.240
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.240
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
852     Pomoc społeczna 77.725
85295   Pozostała działalność 77.725
3110 Świadczenia społeczne 77.725
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.907,54
750     Administracja publiczna 7.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 907,54
92195   Pozostała działalność 907,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
4300 Zakup usług pozostałych 307,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 14.624
801     Oświata i wychowanie 14.624
80110   Gimnazja 14.624
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.624
OGÓŁEM 116.496,54

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 710

  • 3.530 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 424/2014 (+10.000zł)  i zarządzeniem nr 67/2014 (-6.470 zł). Ogólnie zwiększa się plan w rozdziale 71035 na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych (działanie 9.1.1.7.).

Dział 750

  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Informacji i Promocji w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Daleszewo – 3.423 zł, Żabnica 1.200 zł, Pniewo – 1.900 zł) oraz na działalność bieżąca.

Dział  801

  • 14.624 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.

Dział  851

  • 16.240 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Dział 852

  • 33.605 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 421/2014, którym w rozdziale 85295 przyznano środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (kwota z rezerwy celowej poz. 25, działanie 13.1.1.1.).
  • 77.725 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w celu prawidłowego ujęcia zmian wynikających z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2014, którym w rozdziale 85295 przyznano środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (kwota z rezerwy celowej poz. 27, działanie 13.1.1.8.).

Dział 921

  • 907,54 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia wydatków w obrębie funduszu sołeckiego (Czepino - 300 zł, Bartkowo – 607,54 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz