Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.149. 2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.149. 2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.073 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.073
010     Rolnictwo i łowiectwo 4.300
01008   Melioracje wodne 4.300
4300 Zakup usług pozostałych 4.300
750     Administracja publiczna 800
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.473
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.973
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.973
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92195   Pozostała działalność 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
OGÓŁEM 10.073

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 10.073 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.073
010     Rolnictwo i łowiectwo 4.300
01008   Melioracje wodne 4.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.300
4580 Pozostałe odsetki 1.000
750     Administracja publiczna 800
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600
4580 Pozostałe odsetki 200
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.473
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500
4580 Pozostałe odsetki 500
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.973
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.973
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500
92195   Pozostała działalność 500
4300 Zakup usług pozostałych 500
OGÓŁEM 10.073

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław  Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 010, 750, 900

  • 5.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek ZUS i odsetek dotyczących zawartych umów (zlecenie/o dzieło).
  • 3.973 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu dokonania zakupu opraw oświetleniowych w ramach zadania realizowanego  z funduszu sołeckiego m. Wełtyń.

Dział 921

  • 500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu prawidłowego ujęcia zadań w obrębie funduszu sołeckiego (Bartkowo).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz