Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 319.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 319.000
758       Różne rozliczenia 10.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy    (REZ.CELOWA) 10.000
801     Oświata i wychowanie 309.000
80104   Przedszkola 59.000
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 50.000
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000
80195   Pozostała działalność 250.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000
OGÓŁEM 319.000

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 319.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 319.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
801     Oświata i wychowanie 309.000
80104   Przedszkola 309.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.000
OGÓŁEM 319.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754 (rezerwa celowa)

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na przeglądy i konserwacje sprzętu pożarniczego niezbędnego do przeprowadzenia akcji ratunkowych.

Dział 801

  • 309.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej na Przedszkole przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie” współfinansowanego przesz Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG IVA.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz