Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  51.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.300
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15.000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 23.000
4270 Zakup usług remontowych 12.000
926     Kultura fizyczna 1.300
92601   Obiekty sportowe 1.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 300
OGÓŁEM 51.300

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 51.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.300
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 23.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.000
926     Kultura fizyczna 1.300
92601   Obiekty sportowe 1.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.300
OGÓŁEM 51.300

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział  921

  • 27.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dokończenie budowy zadaszenia istniejącej sceny plenerowej w m. Wysoka Gryfińska.
  • 23.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w celu prawidłowego ujęcia wydatków dotyczących przeprowadzenia remontu kanalizacji oraz sieci wodociągowej GDK-u.

Dział  926

  • 1.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego (300 zł) oraz na doposażenie placów zabaw (1.000 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz