Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 49.564 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.564
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
801     Oświata i wychowanie 25.414
80195   Pozostała działalność 25.414
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.414
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.150
90002   Gospodarka odpadami 6.150
4300 Zakup usług pozostałych 6.150
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80104   Przedszkola 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80101   Szkoły podstawowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4300 Zakup usług pozostałych 1.100
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80101   Szkoły podstawowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
OGÓŁEM 49.564

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  49.564 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.150
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.150
90002   Gospodarka odpadami 6.150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.150
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4300 Zakup usług pozostałych 1.100
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 9.530
801     Oświata i wychowanie 9.530
80110   Gimnazja 9.530
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.530
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 15.884
801     Oświata i wychowanie 15.884
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 15.884
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.884
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
OGÓŁEM 49.564

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na obchody Gminnych Dni Strażaka.

Dział  801

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.
  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości.
  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz wykonanie i montaż blatu w kuchni.
  • 15.884 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.
  • 9.530 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną.

Dział 900

  • 11.150 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na realizację prac zleconych w ramach obsługi systemu gospodarki odpadami oraz utrzymanie dróg technicznych w obrębie strefy przemysłowej w Gardnie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz