Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  11  lipca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 43.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.200
700     Gospodarka mieszkaniowa 18.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.000
4300 Zakup usług pozostałych 18.000
758

 

      Różne rozliczenia 20.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy     (rez. ogólna) 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.000
4430 Różne opłaty i składki 4.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200
92195   Pozostała działalność 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
OGÓŁEM 43.200

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  43.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 43.200
700     Gospodarka mieszkaniowa 18.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000
750     Administracja publiczna 20.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 19.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.200
92195   Pozostała działalność 1.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200
OGÓŁEM 43.200

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział  700

  • 18.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami  w związku  z decyzją Starosty Powiatu Gryfińskiego w sprawie odszkodowania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gryfino, za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Gryfino.

Dział 750, 758 (rez. ogólna)

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino w celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą Biura Informacji i Promocji.

Dział  900

  • 4.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział  921

  • 1.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w obrębie funduszu sołeckiego.