Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 36.596,34 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 36.596,34
801     Oświata i wychowanie 36.596,34
80101   Szkoły podstawowe 36.596,34
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 36.596,34
OGÓŁEM 36.596,34

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 36.596,34 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 9.224,08
801     Oświata i wychowanie 9.224,08
80101   Szkoły podstawowe 9.224,08
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.224,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 8.299,17
801     Oświata i wychowanie 8.299,17
80101   Szkoły podstawowe 8.299,17
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.299,17
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 1.149,88
801     Oświata i wychowanie 1.149,88
80101   Szkoły podstawowe 1.149,88
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.149,88
Szkoła Podstawowa Radziszewie 1.224,88
801     Oświata i wychowanie 1.224,88
80101   Szkoły podstawowe 1.224,88
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.224,88
Zespół Szkół w Gryfinie 10.123,99
801     Oświata i wychowanie 10.123,99
80101   Szkoły podstawowe 10.123,99
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.123,99
Zespół Szkół w Gardnie 4.274,57
801     Oświata i wychowanie 4.274,57
80101   Szkoły podstawowe 4.274,57
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.274,57
Zespół Szkół w Chwarstnicy 2.299,77
801     Oświata i wychowanie 2.299,77
80101   Szkoły podstawowe 2.299,77
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.299,77
OGÓŁEM 36.596,34

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
750     Administracja publiczna 20.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 20.000
4260 Zakup energii 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80195   Pozostała działalność 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
OGÓŁEM 30.000

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 30.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.000
750     Administracja publiczna 20.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80195   Pozostała działalność 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 30.000

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

Dział  801

  • 36.596,34 zł – zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 430/2014 i Nr 504/2014, którymi w rozdziale 80101 przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kwota z rezerwy celowej poz. 26, działanie 3.1.2.7.).
  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących m.in. organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz