Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  4.124 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.124
852     Pomoc społeczna 4.124
85295    Pozostała działalność 4.124
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 4.124
OGÓŁEM 4.124

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 9.512 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.124
852     Pomoc społeczna 4.124
85295    Pozostała działalność 4.124
3110 Świadczenia społeczne 4.124
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.388
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.388
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.388
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.388
OGÓŁEM 9.512

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 5.388 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.388
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.388
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.388
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777
4120 Składki na Fundusz Pracy 111
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500
OGÓŁEM 5.388

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 751

  • 5.388 zł – zmian w planie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców dokonuje się zgodnie z dyspozycją Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

Dział 852

  • 4.124 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 55/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustalonego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  (działanie 13.1.1.1.).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz