Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 959 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 959
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 959
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 959
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 959
OGÓŁEM 959

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 959 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 959
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 959
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 959
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 480
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 479
OGÓŁEM 959

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  34.221 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.900
926     Kultura fizyczna 900
92601   Obiekty sportowe 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 13.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000
90095   Pozostała działalność 13.000
4260 Zakup energii 13.000
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 321
801     Oświata i wychowanie 321
80104   Przedszkola 321
4430 Różne opłaty i składki 321
OGÓŁEM 34.221

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 34.221 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 15.000
4410 Podróże służbowe krajowe 5.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 13.900
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.000
90095   Pozostała działalność 13.000
4300 Zakup usług pozostałych 13.000
926     Kultura fizyczna 900
92601   Obiekty sportowe 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 321
801     Oświata i wychowanie 321
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 321
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321
OGÓŁEM 34.221

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 959 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 75113  dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 220/2014 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801

  • 321 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 900

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem   Z-cy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów udziału pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w szkoleniach tematycznych.
  • 13.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z ochroną targowiska.

Dział 926

  • 900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na naprawę ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie - zadanie będzie realizował OSiR.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz