Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/363/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.

UCHWAŁA NR XLI/363/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art.8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 i 509, z 2012r., poz. 1544 i 1548) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) w celu przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków albo żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W latach 2006 – 2013 funkcjonował Program określony w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). Program ten określał kryterium uprawniające do pomocy w wysokości do 150% kryterium dochodowego wskazanego w art. 8 ust.1 ustawy do pomocy społecznej.
W 2013 r. pomoc w formie świadczeń pieniężnych i posiłków otrzymało łącznie (na podstawie decyzji administracyjnych) 1127 mieszkańców gminy Gryfino. Ogólna wartość pomocy w ramach „Programu” wyniosła 406.454,53zł, z tego dotacja celowa stanowiła kwotę 230.731 zł.
Program rządowy wynikający z Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 określa udzielanie wsparcia osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych w Programie gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania (w uzasadnionych sytuacjach udział środków własnych może stanowić nie mniej niż 20% ).
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji powyższego Programu oraz pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 stycznia 2014 r. gmina może udzielać wsparcia finansowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w przypadku uchwalenia stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.
Podwyższenie kryterium dochodowego do poziomu 150% rozszerzy krąg osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłków, ułatwi zapewnienie podstawowych potrzeb osobom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych z terenu naszej Gminy.
Na rok 2014 r. w planie budżetu na dożywianie przewidziana jest kwota 170.000zł.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:
A. Bara