Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/359/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury

UCHWAŁA NR XLI/359/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.


w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Gryfińskiemu Domowi Kultury statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r.  w sprawie nadania Statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury;
  2. Uchwała Nr XVII/246/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
  3. Uchwała Nr XXXVII/479/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
  4. Uchwała Nr LVII/688/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
  5. Uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
  6. Uchwała Nr VII/73/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2007 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury;
  7. Uchwała Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Nadanie nowego statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury związane jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania jego przepisów do znowelizowanej ustawy o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto, ze względu na kilkukrotne zmiany wprowadzane w statucie zasadne jest dokonanie ujednolicenia jego zapisów.

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [1670142 bajtów]