Sesja nr XLI

UCHWAŁA NR XLI/355/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za rok 2013

UCHWAŁA NR XLI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2014 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za rok 2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdania z działalności Komisji za rok 2013 r.

1. Rewizyjnej - załącznik nr 1,
2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 2 ,
3. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony  Środowiska - załącznik nr 3,
4. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn