Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/385/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie geodezyjnym Parsówek-Sobieradz-Dołgie.

UCHWAŁA NR XLIV/385/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie: przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie geodezyjnym Parsówek-Sobieradz-Dołgie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238; z 2014 r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., zwanej dalej „zmianą studium”.

§ 2. Zakres przestrzenny zmiany studium obejmuje obszar w obrębie geodezyjnym Parsówek-Sobieradz-Dołgie określony na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Celem zmian w studium jest dostosowanie studium do kierunków wyrażonych uchwałą nr XXXII/280/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2013 r. a co z tym idzie usunięcie z obecnego studium lokalizacji farm siłowni wiatrowych usytuowanych  w odległości mniejszej lub równej 3 km od linii zabudowy mieszkalnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującym prawem na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Gryfino a co za tym idzie dostosowywanie aktualnych planów do ewoluującego prawa miejscowego i kierunków wyrażanych w uchwałach Rady Miejskiej w Gryfinie. Jednocześnie zadania własne gminy wskazują jednoznacznie, iż podstawową troską samorządu jest dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Podjęcie tej uchwały jest naturalną konsekwencją uchwały nr XXXII/280/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Gryfino.
Równocześnie należy podkreślić, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem gminnym, stanowi jednak akt kierownictwa wewnętrznego władz samorządowych. Oznacza to, że Rada Miejska uchwalając studium lub jego zmianę zobowiązuje Burmistrza do działania w sposób w nim określony. Burmistrz, jako autor prawny studium wykonuje szereg działań w sferze gospodarki przestrzennej, sporządzając miejscowe plany zagospodarowania oraz podejmując bezpośrednie działania inwestycyjne w imieniu gminy w sposób określony zapisami studium. Zmiana w obecnym studium jest podyktowana wolą lokalnej społeczności co zostało wyrażone w podpisach przedstawionych pod projektem uchwały.
Inwestor, na którego potrzeby wprowadzane były zmiany w studium lokalizujące siłownie wiatrowe w obrębie geodezyjnym Parsówek-Sobieradz-Dołgie, zwane roboczo II etapem farmy wiatrowej PARSÓWEK II, otrzymał wyraźną informację iż do budowy II etapu farmy nie dojdzie, a w związku z powyższym przystąpienie do zmian w studium i usunięcie lokalizacji siłowni znajdujących się w odległości bliższej lub równej 3 km od linii zabudowy mieszkalnej jest w pełni uzasadnione.