Sesja nr XLVI

UCHWAŁA Nr XLVI/406/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/406/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Na podstawie art. 6l ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399) uchwala się co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 roku poz. 3274) zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku (Dz. Urzędowy Województwa zachodniopomorskiego z 2013 roku poz. 1997) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3a pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Denisa Rygielskiego – w sołectwie Drzenin”

§ 2 Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/389/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 roku

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 20 marca 2014 roku.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399) Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów.
Zmiana Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konsekwencją powołania, w dniu 20 marca 2014 roku, pana Denisa Rygielskiego na sołtysa sołectwa Drzenin.
Ponadto w Uchwale Nr XLIV/389/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 roku popełniono oczywisty błąd pisarski, poprzez niewłaściwe wskazanie numeru Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku. Wobec czego należało usunąć błąd.