Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/396/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLVI/396/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2014 r. 


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 80.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 80.000
801        Oświata i wychowanie 80.000
80195   Pozostała działalność 80.000
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80.000
  OGÓŁEM  80.000

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 80.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 80.000
801     Oświata i wychowanie 80.000
80195   Pozostała działalność 80.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000
OGÓŁEM 80.000

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  801

  • 80.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z podpisaniem umowy na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” - dofinansowanie z PFRON zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZEAS.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz