Sesja nr XLVI

UCHWAŁA Nr XLVI/394/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

UCHWAŁA Nr XLVI/394/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 po § 13 dodaje się § 13a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nieprzekraczający rok budżetowy do kwoty 34.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 dokonuje się w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, Żabnica, Czepino, Nowe Brynki „RAZEM” w Radziszewie.
Stowarzyszenie środki przeznaczy na realizację projektu „Zorganizowanie imprezy V Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą połączonych z I regionalnymi targami producentów w Daleszewie”, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, zdynamizowanie rozwoju gospodarczego, budowanie silnej społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie targów promujących lokalnych przedsiębiorców oraz organizację imprezy rekreacyjnej.
Projekt uzyskał akceptację i dofinansowanie ze środków PROW (do 80%) i zostaną zwrócone niezwłocznie po rozliczeniu projektu, nie później niż do 31 grudnia 2014 r.