Sesja nr XLVI

UCHWAŁA NR XLVI/395/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLVI/395/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2014 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 79.162 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gardnie 10.000
801       Oświata i wychowanie 10.000
80110   Gimnazja 10.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 1.500
801       Oświata i wychowanie 1.500
80120   Licea ogólnokształcące 1.500
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 500
801       Oświata i wychowanie 500
80104   Przedszkola 500
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 1.862
801      Oświata i wychowanie 1.862
80104   Przedszkola 1.862
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.862
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 65.300
801       Oświata i wychowanie 65.000
80104   Przedszkola 50.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50.000
80195   Pozostała działalność 15.000
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 300
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300
  OGÓŁEM 79.162

§  2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 50.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 50.000
801      Oświata i wychowanie 50.000
80104   Przedszkola 50.000
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50.000
  OGÓŁEM   50.000

§  3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 29.162 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gardnie 10.000
801       Oświata i wychowanie 10.000
80110   Gimnazja 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 16.500
801      Oświata i wychowanie 16.500
80120   Licea ogólnokształcące 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 500
80195   Pozostała działalność 15.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 300
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 500
801     Oświata i wychowanie 500
80104   Przedszkola 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 1.862
801     Oświata i wychowanie 1.862
80104   Przedszkola 1.862
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.670
4300 Zakup usług pozostałych 192
  OGÓŁEM 29.162

§ 4. Zwiększa się rozchody o kwotę 34.000 zł na udzielenie pożyczek krótkoterminowych.

§ 5. Zwiększa się przychody o kwotę 34.000 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek krótkoterminowych.

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  801

  • 10.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z przyznaniem grantu.
  • 1.500 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków.
  • 1.862 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w związku z umową sponsoringową.
  • 500 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny.
  • 300 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa na rzecz sołectwa Żabnica.
  • 50.000 zł – zmian w planie dochodów w obrębie zadania „Przebudowa  i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej na Przedszkole przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie” współfinansowanego przesz Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu INTERREG IVA dokonuje się w celu prawidłowego ujęcia dochodów.

Dział  921

  • 300 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa na rzecz sołectwa Żabnica.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz