Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/416/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR L/416/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  08 sierpnia  2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.145 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 5.145
801     Oświata i wychowanie 5.145
80101   Szkoły Podstawowe 5.145
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.145
OGÓŁEM 5.145

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 105.145  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100.000
926     Kultura fizyczna 100.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 5.145
801     Oświata i wychowanie 5.145
80101   Szkoły Podstawowe 5.145
4300 Zakup usług pozostałych 5.145
OGÓŁEM 105.145

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 100.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100.000
758     Różne rozliczenia 100.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 100.000
4810 Rezerwy 100.000
OGÓŁEM 100.000

§  4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział   801

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków finansowych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Dział   926

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe z zakresu kultury fizycznej.