Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/415/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR L/415/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  08 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 451.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 451.000
801     Oświata i wychowanie 451.000
80104   Przedszkola 451.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 396.550
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 54.450
OGÓŁEM 451.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  682.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 682.000
801     Oświata i wychowanie 470.000
80104   Przedszkola 470.000
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 54.450
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4.550
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 396.550
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.450
758     Różne rozliczenia 212.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 212.000
4810 Rezerwy 212.000
OGÓŁEM 682.000

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 231.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 231.000
801     Oświata i wychowanie 231.000
80104   Przedszkola 212.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212.000
758     Różne rozliczenia 19.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 19.000
4810 Rezerwy 19.000
OGÓŁEM 231.000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział  758, 801

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IV A pn. „Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder–Welse – gminie Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”.

Planowane działania to:

  • Przebudowa  i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej na Przedszkole przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.
  • Zakup elementów zabawowych na wyposażenie  placu zabaw w  Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie.
  • Zakup m.in. sprzęt RTV, zestaw bajek w różnych wersjach językowych, programy do nauki języka niemieckiego, zestaw gier planszowych do nauki języka niemieckiego. Ponadto sprzęt i akcesoria do zabaw ruchowych do Przedszkola Nr 4 w Gryfinie.
  • Zakup mebli w celu wyposażenia sali językowej oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Nr 5 w Gryfinie.