Sesja nr L

UCHWAŁA Nr L/410/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

UCHWAŁA Nr L/410/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 8 sierpnia 2014 r.


w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 1 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/116/11 z dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, w związku  z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Opłaty adiacenckie ustalane są na podstawie przepisów Rozdziału 7 ustawy  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) – udział  w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej – art. od 143 do 148, jeżeli w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wzrośnie wartość nieruchomości.
Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.
W kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej uczestniczą właściciele nieruchomości a także użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.
Dotychczas podjęte były cztery uchwały o wysokości stawki procentowej:

  • w dniu 19 lutego 1998 r. Uchwała Nr XL/461/1998 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie miasta  i gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej   w wysokości 50 % - nie obowiązuje;
  • w dniu 10 października 2002 r. Uchwała Nr XLIX/619/2002 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30 % - nie obowiązuje;
  • w dniu 9 września 2004 r. Uchwała Nr XXV/341/04 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej  w wysokości 15 % - nie obowiązuje;
  • w dniu 24 listopada 2011 r. Uchwała Nr XII/116/11 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej  w wysokości 50 % - obowiązuje.

W najbliższym czasie opłata adiacencka będzie naliczana w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo i planowanej inwestycji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń.