Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/417/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR L/417/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 08 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.000  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym  do sektora finansów publicznych 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
758     Różne rozliczenia 5.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 5.000
4810 Rezerwy 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział   921

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z ochroną zabytkowego obiektu sakralnego – kościół  w Wirowie.