Sesja nr LI

UCHWAŁA NR LI/421/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok

UCHWAŁA NR  LI/421/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
758     Różne rozliczenia 20.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 20.000
4810 Rezerwy    (ogólna) 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  20.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 20.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 20.000
70095   Pozostała działalność 20.000
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20.000
OGÓŁEM 20.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Wójta Gminy Raciechowice w sprawie udzielenia pomocy na odbudowę infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej i gospodarstw domowych zniszczonych przez intensywne opady deszczu i falę powodziową.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz